یادداشت و گفت‌وگو

  • IMAGE634055487099680000

    روشنگری های مستمر با نامه به رئیس جمهور

     دکتر صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در دولت دهم با ارسال نامه های جداگانه به آقای حسن روحانی رئیس جمهور ، به برخی مطالب مطرح شده از سوی وی در باره مسائل مربوط به جهاد…