- پایگاه اطلاع رسانی دفتر رییس دولت های نهم و دهم - https://mehremardom.ir -

انسان مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود

photo 1 (9) [1] photo 1 (10) [2] photo 2 (2) [3] photo 2 (4) [4] photo 3 (1) [5] photo 3 [6] photo 4 (3) [7] photo 4 (4) [8] photo 5 (2) [9]