اسلایدر اصلی

  • احمدی-نژاد
    دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در یادداشتی نوشته است:

    مدیران منتخب، حاکم بر مردم و صاحب اختیار آنان نیستند

    دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در یادداشتی با تاکید بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و انتخاب مدیران برای اعمال این حق تصریح کرده است که مدیران منتخب ، حاکم بر مردم و…