کد خبر: 50873

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ - ۹:۱۰

منشور اخلاقی و رفتاری جریان “به سوی بهار” اعلام شد

در میلاد عظیم بهار انسانها و خرمی دورانها ، حضرت امام عصر (عج)، منشور اخلاقی و رفتاری جریان به سوی بهار در ۱۲ اصل تهیه و اعلام شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

سلام بر تو ای بهار انسانها ، سلام بر تو ای خرمی دورانها
جریان بهار، جاری درعالم هستی است. تمام هستی در حال حرکت به سوی بهار حقیقی انسانهاست.
بدون شکوفایی و ظهور حقیقت انسانی یا همان فطرت الهی انسانها، خلقت عالم بی معنا و بی هدف می شود.
همه عالم خلق شده است تا انسان در یک سیر کمالی و با انتخاب آزاد خود بتواند مظهر خداوند و همه اسماء او از جمله علم ، قدرت ، حکمت و رحمت گردد و تعاملات و نظامات اجتماعی را بر اساس آن اسماء برپا و وجه خلیفه اللهی انسان را به طور کامل در زمین به نمایش بگذارد.
این همان سیر کمالی بی انتها به سوی بهار و بهار در بهار و هر بهار در مرتبه کمالی بالاتری است.
انسانهای کامل و در عصر ما حضرت مهدی (ع) نماد بهار و شکوفایی آن اسماء در وجود آدمی و مقصد و راه و راهنمای او در رسیدن به آن مقام هستند.
به میزانی که آن اسماء الهی در وجود هر انسانی متجلی شود به همان نسبت امام و انسان کامل برای او ظهور کرده و آن فرد بهاری شده است.
ارزش های بهاری همان ارزش های الهی و انسانی ومطلوب تک تک انسانها ومتعلق به همه آنهاست.
توحید ، آزادی ، عدالت ، علم ، حکمت ، عزت ، پاکی ، صداقت ، محبت ، حق طلبی ، کمال جویی ، فداکاری و ایثار در فطرت آحاد انسانها به امانت گذاشته شده و بر همان اساس آفریده شده اند.
اصل آن است که همگان به آن مقصد عالی برسند و بهاری شوند، مگر آنکه خود، تحت تاثیر القائات شیطانی ، اصرار بر واماندگی و واپس گرایی داشته باشند.
دعوت به بهار و حرکت به سوی بهار در واقع عصاره دعوت انبیاء و حرکت و دعوت به سوی حقیقت انسانی و تحقق فلسفه خلقت جهان و انسان است. در واقع دعوت انسانها به حقیقت وجودی و ارزش های نهفته در فطرت خود آنهاست.
بر این اساس به سوی بهار، یک جریان عمومی ، فراگیر و جهانی است و محدود به شخص یا جغرافیا و یا گروه و طایفه خاصی نیست.
اما این حرکت برپایه اصول اساسی و بنیادین معرفت و عمل انسانی یعنی توحید و رسالت وامامت و عدالت و معاد ، مشخصه هایی دارد که باید دائما تبیین و ترویج شود. باید مراقب بود که به سوی بهار به درستی معرفی شود و توجه داشت که بر اثر بی مبالاتی و یا اراده کسانی که همت خود را معطوف به مقابله با آن کرده اند ، به این مسیر روشن و امیدبخش خدشه ای وارد نشود.
در آستانه میلاد عظیم بهار انسانها و خرمی دورانها ، حضرت امام عصر (عج)، تلاش شد تا در حد بضاعت، یک منشور اخلاقی و رفتاری پیشنهاد شود. امید است این اقدام ، با وجود کاستی های اجتناب ناپذیر و به عنوان معیاری برای رفتار بر مبانی “به سوی بهار” مورد توجه عموم قرار گیرد.

اصل اول : خیرخواهی برای همگان
به سوی بهار ، خیر ،شادی ، رفاه ، عزت و کمال را برای همگان ارزومند است و ذلت ، فقر ، ظلم و بی عدالتی را حتی برای بدخواهان خود نیز نمی پسندد و از رنج و محنت وسقوط اخلاقی هیچ انسانی به وجد نمی آید و هلهله نمی کند.

اصل دوم: ارزشمندی تک تک انسانها
به سوی بهار ، برای تک تک انسانها ارزش قائل است و هیچ بهانه ای را برای تخریب و لگدمال کردن شخصیت حتی یک انسان یا گروهی از انسانها نمی پذیرد. در اندیشه بهاری سقوط حتی یک نفر از قله های عزت و کمال و خلیفه اللهی رنجی بزرگ و خسارتی سنگین محسوب می شود و توهین و تخریب را دون شان انسانی می داند.

اصل سوم: دعوت همگانی و نفی سلطه طلبی
به سوی بهار، یک دعوت همگانی است و هیچ کس در این مسیر به دنبال سیطره بر دیگران و تامین منافع فردی و گروهی یا کسب قدرت و ثروت نبوده و نیست و رویکردی بر خلاف این را دون شان انسانی می داند.

اصل چهارم: پذیرش و پافشاری بر حق ، فارغ از گوینده آن
به سوی بهار ، جز بر حق و ارزش های انسانی هیچ تعصب و پافشاری ندارد. سخن حق را بدون توجه به گوینده آن از همگان می پذیرد.

اصل پنجم: نفی عداوت و کینه ورزی نسبت به همه انسانها
به سوی بهار، با هیچکس سر عناد ندارد و از اینکه برخی بر اثر بی اطلاعی یا عناد، صف خود را از جریان بهار جدا می سازند، عمیقا متاسف است و بر دعوت همیشگی خود برای پیوستن همه انسانها به جامعه جهانی موحدان ، آزادی خواهان ، عدالت طلبان و حق جویان اصرار می ورزد.

اصل ششم: نفی تفاخر ، جدال و نزاع و نفی توهین و تخریب
به سوی بهار ، در موضع تفاخر ، جدال ، نزاع ، درگیری و برخورد قهر آمیز با هیچ کس نیست و از مشاهده آسیب های وارده بر شخصیت و روح و جان انسانها در اثر تعصب های جاهلی ، خودخواهی ها و خودبرتربینی ها رنج می برد.

اصل هفتم: مخالفت با ظلم و بی عدالتی فارغ از رنگ و نژاد و عقیده مظلوم وظالم
به سوی بهار ، با ظلم و بی عدالتی و تضییع حقوق انسانها فارغ از رنگ و نژاد و عقیده ظالم و مظلوم ، به شدت مخالف است و از حقوق مظلومین ، دفاع و با ظالمین ، مقابله می کند.

اصل هشتم: اصل آزادی کامل و جامع برای همه و نفی انحصار و محدودیت در آزادی
به سوی بهار ، آزادی کامل و جامع را برای همه انسانها می خواهد و بر این باور است که محدودیت و ممنوعیت ، هیچ نسبتی با فلسفه خلقت انسان و شخصیت و حقیقت انسانی ندارد. انحصاری کردن آزادی را تقبیح می کند و آن را نشانه ای از برتری جویی و شاخصه اصلی شیطان می داند و با هر تصمیم و اقدامی که سالب ازادی مردم باشد به شدت مخالف است.

اصل نهم: دعوت به توحید، همدلی و همبستگی همگانی در مسیر بهار
به سوی بهار، دعوت به توحید ، همدلی و همبستگی حداکثری بین انسانها برای تحقق حقیقت بهار انسانی را یک اصل بنیادین می داند و از تفرقه و تشتت دوری می گزیند و آن را مایه تباهی و از دست رفتن فرصت های رشد و شکوفایی تلقی می کند.

اصل دهم: وفاداری ، امانت داری ، صداقت و پاکی و نفی دروغ ، فریب و ریا
به سوی بهار ، وفاداری، امانت داری، راستی و پاکی در گفتار و کردار و دوری گزینی مجدانه از فریب ، دروغ و ریا را موجد حسن ظن و اعتماد انسانها به یکدیگر و قوام و دوام زندگی اجتماعی و تحقق آرمانهای الهی و انسانی می داند.

اصل یازدهم: به رسمیت شناختن حقوق اساسی عموم مردم بویژه حق تعیین سرنوشت
به سوی بهار، ایران و همه منافع، ثروت و موجودیت آن، انقلاب و همه ارزش ها و دستاوردهای آن را متعلق به آحاد مردم می داند . معتقد است هر نوع تصمیم و برنامه و سیاست باید متکی به اراده و انتخاب آزاد مردم باشد. هیچ کس حق ندارد بدون اطلاع و نظر مردم تصمیمی اتخاذ نماید، بخصوص وقتی که سرنوشت و منافع ملی در کار است و ممکن است با خطر و آسیب مواجه شود.

اصل دوازدهم: پایبندی به معیارها و ارزش های بهاری
به سوی بهار ، ضمن تقدیر از همه عزیزانی که در فضای رسانه ای و در عرصه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در موضع تبلیغ و دفاع از اندیشه بهاری هستند باید به صراحت اعلام نماید که معیار بهاری بودن پایبندی به معیارها و ارزش های بهاری است. هر نوع اقدامی که مخالف معیارها و روح و اندیشه به سوی بهار باشد، نمی تواند مورد قبول قرار گیرد.
تردید نیست که اندیشه بهار ، اندیشه عقلانیت و عشق و متعلق به همه انسانها و جریان فراگیری است که به لطف الهی همه ملت ها در یک همگرایی جهانی به آن ¬می پیوندند و ظهور تمامیت بهار و حقیقت انسان یعنی انسان کامل را مطالبه و محقق و جامعه سعادتمند انسانی و الهی را پایه گذاری خواهند کرد. ان شاء الله
از همگان دعوت می شود جهت تکمیل و توسعه این منشور ، اهتمام و عنایت فرمایند و نظرات خود را ارسال نمایند.

پیش به سوی بهار